Algemene voorwaarden

Algemene bepaling                                                                              

1.1          Onder GS Furn. wordt verstaan, GS FURN B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Stellendam.

1.2          Onder Koper wordt verstaan: Degene aan wie GS FURN B.V. een aanbieding heeft gedaan en/of wie GS FURN B.V. een overeenkomst betreffende verkoop en levering van roerende zaken heeft gesloten.

1.3          Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van GS FURN B.V. tot verkoop en levering van zaken.

1.4          Afwijking van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen zijn overeengekomen.

1.5          Toepasselijkheid van algemene (inkoop)-voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6          Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van offerte en/of aanbieding.

1.7          Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In de voorwaarden zal voor de nietige resp. vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

Totstandkoming

2.1          Een overeenkomst komt tot stand nadat GS FURN B.V. deze schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven.

2.2          Indien GS FURN B.V. een orderbevestiging verstrekt, geldt deze als juist en volledig tenzij de Koper binnen 5 dagen schriftelijk protesteert.

2.3          Bij het plaatsen van de opdracht is de koper een aanbetaling van tenminste 30% van de totale aanneemsom verschuldigd, welke binnen 5 dagen dient te worden voldaan.

2.4         De bij punt 2.3 genoemde aanbetaling zal verrekend worden bij de laatste levering der goederen.

Prijzen en betaling

3.1 De door GS FURN B.V. opgegeven bruto prijzen gelden voor levering af magazijn, exclusief BTW en heffing van overheidswege, en exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekering-, laad-, verpakkings- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2          De in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden GS FURN B.V. niet.

3.3          Na totstandkoming van de overeenkomst is GS FURN B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval tussentijds verhogingen op vrachttarief, douanetarief, een BTW verhoging of kostprijs verhoging van meer dan 5% plaatsvindt.

3.4          Koper zal minimaal 3 dagen voor levering restant betaling voldoen tenzij anders is overeengekomen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

3.5          Bij uitblijven van de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag.

3.6          Indien koper in gebreke of verzuim is met betrekking tot de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, is GS FURN B.V. tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Deze kosten zullen worden berekend aan de hand van incassotarief van de Nederlandse Orde van advocaten, onverminderd het recht van GS FURN B.V. op volledige kostenvergoeding in geval deze kosten hoger zijn.

Levering en risico

4.1          Door GS FURN B.V. te leveren zaken zijn vanaf moment van aflevering voor rekening en risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen geldt als plaats van aflevering het magazijn van GS FURN B.V.
4.2          Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. GS FURN B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. GS FURN B.V. is gerechtigd deelleveringen ook afzonderlijk te factureren.

Klachten en Retourneren

5.1          Koper dient klachten over de geleverde zaken binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan GS FURN B.V. te berichten onder duidelijke omschrijving van de klacht. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak jegens GS Furn B.V. ter zake gebreken. Afwijking van kleur, gewicht en maat van minder dan 10%, natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in het hout, kunnen nooit aanleiding geven tot enige reclame.

5.2          In geval van klacht ten aanzien van geleverde colli en de staat daarvan moet deze op de vrachtbrief worden aangetekend dan wel direct schriftelijk aan GS FURN B.V. gemeld worden, bij gebreke waarvan iedere reclame vervalt.

5.3          Zaken die zonder toestemming retour worden gezonden, worden geweigerd. Retourzendingen reizen voor rekening en risico van koper.

Eigendomsvoorbehoud

6.1          Alle door GS FURN B.V. geleverde zaken blijven eigendom van GS FURN B.V. totdat Koper alle verplichtingen uit de met GS FURN B.V. gesloten overeenkomst is nagekomen. Het voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die GS FURN B.V. mocht krijgen wegens het tekortschieten van Koper in een of meer verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede verplichting uit hoofde van schadevergoeding.

6.2          Koper is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud van zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en afdoende te verzekeren.

6.3          Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen, of doen gelden, of Koper failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, zal Koper GS FURN B.V. zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

Modellen en afbeeldingen

7.1          De in catalogi/aanbiedingen/advertentie/prijslijst opgenomen modellen, afbeelding, getallen, maten, gewicht of omschrijving zijn slechts als aanduiding getoond. Ook als koper een proefmodel wordt getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

7.2          De door GS FURN B.V. op verzoek van koper toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. De toegezonden proefmodellen worden volledig bij koper in rekening gebracht tegen de gebruikelijke cataloguswaarde.

Intellectueel Eigendom


8.1         Alle door GS FURN B.V. verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen en/of (elektronische) bestanden blijven eigendom van GS FURN B.V. ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van GS FURN B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken als voortvloeit.

8.2         Alle Rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle al dan niet krachtens een overeenkomst door GS FURN B.V. vervaardigd of te leveren zaken berusten uitsluitend bij GS FURN B.V.

Annulering

9.1         Indien koper een overeenkomst met GS FURN B.V. voor levering wenst te annuleren wordt 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Koper in rekening gebracht.

9.2         Annulering dient steeds bij aangetekend schrijven te geschieden. Voor zaken die niet direct geleverd kunnen worden, geldt dat deze automatisch in backorder wordt gezet.

Garantie

10.1       Op geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend met betrekking tot fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van de fabrikant.

10.2       De Garantie is beperkt tot fabricagefouten, hieronder valt niet de schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer. Garantie wordt uitsluitend verleend op leveringen aan koper binnen de EU. De garantie vervalt bij bewerkingen, wijzigingen, montageveranderingen of reparaties door derde aan/of van het geleverde, bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Bij het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en bij slecht onderhoud.

10.3       Voor Fabricagefouten geldt dat de fabrikant een garantieclaim zal beoordelen indien de fabrikant een garantieclaim afwijst. Is GS FURN B.V. daaraan gehouden en is niets aan Koper verschuldigd.

10.4       Als Koper niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, is een beroep op de garantieregeling uitgesloten.

Aansprakelijkheid

11.1       GS FURN B.V. is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uit hoofde van een aanbieding en/of overeenkomst geleverde zaak, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van GS FURN B.V.

11.2       GS FURN B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar niet gelimiteerd tot): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3       De totale aansprakelijkheid voor directe schade zal nooit meer bedragen dan maximaal het netto factuurbedrag dat met de levering van zaken ter zake het schadeveroorzakende feit gepaard is gegaan.

11.4       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade binnen 3 dagen na het ontstaan hiervan schriftelijk aan GS FURN B.V. melding maakt.

11.5       GS FURN B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerd of ondeskundig gebruik van de zaak of gebruik van de zaak anders dan aangegeven of anders dan waar de zaak voor bestemd is.

Overmacht

12.1       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van hun verplichting(en) indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept en nog krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

12.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop GS FURN B.V. geen invloed kan uitoefenen doch waardoor GS FURN B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GS Furn B.V, poststakingen, Verkeersopstoppingen, files, diefstal, brand, exportbelemmering, stroomstoringen en stagnatie in de levering door toeleveranciers, worden daar in ieder geval onder begrepen.

Beëindiging

13.1       GS FURN B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in geval van: overmacht, indien de koper ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, aan Koper- al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Koper faillissement wordt aangevraagd, of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. GS FURN B.V. is alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden.

13.2       Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle door koper van GS FURN B.V. verschuldigde betalingen onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Geschillen en toepasselijk recht

14.1       Op alle overeenkomsten tussen GS FURN B.V. en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen koper en GS FURN B.V. mochten ontstaan met betrekking tot de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deponering
15.1       Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer: 71870393, en zullen op het eerste verzoek van de afnemer kosteloos worden toegezonden.